VISI DAN MISI

VISI

Peneraju pendidikan teknikal dan vokasional yang unggul.

MISI

Memperkasa pendidikan teknikal dan vokasional melalui pelaksanaan program yang berkualiti.