JABATAN PENDIDIKAN UMUM


PENGENALAN

Jabatan Pendidikan Umum telah mula beroperasi secara rasmi di kampus utama Kolej Vokasional Gerik pada 01 hb Januari 2014.

VISI

Jabatan Pendidikan Umum berazam untuk menjadi jabatan yang cemerlang dan melahirkan graduan yang berketrampilan, berakhlak mulia, berdaya saing dan bertanggunggjawab menjelang tahun 2015.

MISI

Jabatan Pendidikan Umum komited menyediakan graduan berkualiti yang bersakhsiah luhur, berketrampilan dan berkebolehan berbahasa melalui pengurusan strategik dan tadbir urus terbaik berlandaskan jaminan kualiti berterusan.

MATLAMAT


  • Melahirkan graduan yang berkualiti dan berketrampilan serta mampu memenuhi pasaran semasa.
  • Membentuk graduan yang mantap dari sudut emosi, rohani, intelektual serta memiliki akhlak yang mulia.
  •  Meningkatkan penguasaan dan kebolehan berbahasa agar mampu bersaing di peringkat global.